K?sa Bir Film: “Bu Nedir?”

K?sa Bir Film: “Bu Nedir?”

Baba ve o?ul evlerinin bahçesinde bir bankta oturuyorlard?. Oturduklar? bank?n kar??s?ndaki bitkinin dal?na bir serçe kondu. Baba gazete okuyan o?luna, “bu nedir?” diye sordu. O?lu “bu bir serçe” diyerek cevap verdi ve gazetesini okumaya devam etti. Babas? hala ayn? yerde duran serçeye bakarak tekrar “bu nedir?” diye sordu. O?lu, “baba sana söyledim ya bu bir serçe” dedi. Ku? hareketlendi ve uçarak yak?nlar?ndaki çimlerin aras?nda bir yere kondu. Babas? yer de?i?tiren ku?a bakarak o?luna tekrar “bu nedir?” diye sordu. O?lu sinirli bir halde “serçe baba, bu bir serçe, ser-çe” dedi. O?lunun sinirlendi?ini gören baba tekrar “bu nedir?” dedi.  O?lu ba??rarak “Bunu neden yap?yorsun? Sana kaç defa söyledim; bu bir serçe. Anlamad?n m??” diye çok sinirli bir ?ekilde cevap verdi. Buna üzülen babas? yerinden kalkarak eve do?ru yöneldi. O?lu ard?ndan “nereye gidiyorsun?” diye sordu. Babas? eliyle o?luna oturup beklemesini i?aret etti. O?lu elindeki gazeteyi yere atm?? üzgün bir ?ekilde bankta oturuyordu. Babas? k?sa bir süre sonra elinde bir defter ile geri dönerek yan?na oturdu ve defteri ona uzatarak gösterdi?i yeri okumas?n? i?aret etti. “Sesli oku” dedi. O?lu defterde yazanlar? okumaya ba?lad?. “Bugün küçük o?lumla parktaki bankta otururken bir serçe geldi ve önümüze kondu. O?lum bana 21 kez “bu nedir?” diye sordu. 21 kez sordu?unda da ne oldu?unu cevaplad?m. “Bu bir serçe” dedim. Her seferinde ayn? soruyu sordu?unda ben de ona her seferinde sar?larak cevap verdim. Tekrar ve tekrar… Hiç sinirlenmeden, usanmadan ve severek cevaplad?m küçük o?lumun sorusunu…”

Buyrun izleyin [What is that? (?? ????? ????;) ]:

Yönetmen: Constantin Pilavios – Senaryo: Nikos Pilavios, Constantin Pilavios

YAZAR HAKKINDA

2005 y?l?nda UtQweb.com’u kuran Utku Gürakar, 2010 y?l?nda Celal Bayar Üniversitesi, ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi ??letme bölümünden mezun olmu?tur. 2003 y?l?ndan beri web tasar?m? ve içerik yönetimiyle u?ra?maktad?r. Çe?itli web sayfalar?n?n olu?umunda aktif rol alm??t?r. Pazarlama, reklamc?l?k ve teknoloji yak?ndan ilgili oldu?u konulardan baz?lar?d?r.