Votka Pazarlama Kampanyas?nda Yerel Tar?m

Votka Pazarlama Kampanyas?nda Yerel Tar?m

?sveçli votka markas? Karlsson’s Gold ürünlerinin tan?t?m? için bir video yay?nlad?. “Bu kez tad?yla, Vodka’y? yeniden ke?fedin” slogan?yla haz?rlanan videoda yerel tar?m temel al?narak patates tarlalar?n?n panoromik görüntüleri, yerel çiftçilerle röportajlar ve votkan?n içine do?ru ruhu çekmek için talimatlar yer al?yor.

?irketin distile ustas? Börje Karlsson’?n filtre edilmemi? yeni tür vodka üzerine felsefesini anlatt??? giri? konu?mas?yla ba?layan video ürünlerin geldi?i çiftliklerin ve toplulu?un hikâyesini içeriyor. Ba?ar?l? bir ürün konumland?rmas? gerçekle?tirilmi?.

Yedi çe?it patates ile di?er votkalar?n aksine sadece bir kere distile edilerek haz?rlanan votkan?n e?siz bir lezzet profili oldu?u konusu i?lenen tan?t?m videosunu a?a??dan izleyebilirsiniz:

YAZAR HAKKINDA

2005 y?l?nda UtQweb.com’u kuran Utku Gürakar, 2010 y?l?nda Celal Bayar Üniversitesi, ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi ??letme bölümünden mezun olmu?tur. 2003 y?l?ndan beri web tasar?m? ve içerik yönetimiyle u?ra?maktad?r. Çe?itli web sayfalar?n?n olu?umunda aktif rol alm??t?r. Pazarlama, reklamc?l?k ve teknoloji yak?ndan ilgili oldu?u konulardan baz?lar?d?r.